Algemene Voorwaarden

Bijkerk|Aarts is een samenwerkingsverband van twee zelfstandige adviseurs, Bijkerk Advies B.V. en Marnix Aarts Advies B.V.

Opdrachten worden verleend aan- en aangenomen door- danwel Bijkerk Advies B.V. danwel Marnix Aarts Advies B.V., tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

De navolgende algemene voorwaarden zijn op de advisering van toepassing.

Juli 2019

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die aan Bijkerk Advies B.V. of Marnix Aarts Advies B.V. (de betreffende rechtspersoon hierna: "opdrachtnemer") wordt gegeven en op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in ver­band daarmee. Opdrachten worden verleend aan- en aangenomen door- danwel Bijkerk Advies B.V. dan wel Marnix Aarts Advies B.V., tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De toepasselijkheid van enige alge­mene of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan, aanvaard door en uitgevoerd door opdrachtnemer, ook indien het de bedoeling is dat een op­dracht door één of meer bepaalde aan opdrachtnemer ver­bonden personen wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW is uitge­sloten. Onder "aan opdrachtnemer verbonden personen" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die voor of ten behoeve van opdrachtnemer, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam is of is geweest.
 3. Deze algemene voorwaarden gelden onverminderd ten behoeve van alle aan opdrachtnemer verbonden perso­nen en alle derden die bij de uitvoering van enige op­dracht door opdrachtnemer worden ingeschakeld of in ver­band daarmee aansprakelijk zijn of kunnen zijn. Al hetgeen in deze algemene voorwaarden ten behoeve van opdrachtnemer is bedongen, geldt als een jegens hen onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW.
 4. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer en alle aan opdrachtnemer verbonden personen voor de gevolgen van aan­spraken van derden die voortvloeien uit of in verband staan met de uitvoering van een opdracht, waaronder begrepen mogelijke kosten van juridische bijstand.
 5. Voor zover van toepassing is de opdrachtnemer op grond van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) onder meer gehouden de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen, na te gaan of van verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties sprake is en in voorko­mende gevallen de relevante autoriteiten hiervan op de hoogte te stellen, zonder de opdrachtgever hier­over te informeren. De opdrachtgever bevestigt hier­mee bekend en akkoord te zijn en alle benodigde ge­gevens te zullen verstrekken.
 6. Indien opdrachtnemer persoonsgegevens verwerkt, al dan niet in verband met de uitvoering van een opdracht, vindt deze verwerking plaats in overeenstemming met het privacybeleid van opdrachtnemer. Dit beleid is te raad­plegen op www.bijkerkaarts.nl.
 7. Opdrachtnemer is bevoegd bij de uitvoering van een opdracht derden in te schakelen. Indien opdrachtnemer een derde in­schakelt, is opdrachtnemer tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige fout van deze derde. Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid bedingen ter beperking van aansprakelijkheid die deze derden hanteren mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 8. De opdrachtgever stemt ermee in dat opdrachtnemer bij communicatie gebruik maakt van al dan niet door der­den aangeboden digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het ge­bruik van dergelijke diensten.
 9. Tenzij anders is overeengekomen, wordt het aan opdrachtnemer verschuldigde honorarium vastgesteld aan de hand van de aan de opdracht bestede uren, verme­nigvuldigd met de van tijd tot tijd door opdrachtnemer vast­gestelde tarieven. Ten behoeve van de opdracht gemaakte of te maken onkosten worden separaat in rekening gebracht.
 10. Alle door opdrachtnemer in rekening te brengen bedragen worden verhoogd met de toepasselijke BTW en ande­re verplichte belastingen, toeslagen en vergelijkbare verhogingen. De betalingstermijn is 15 dagen te reke­nen vanaf de declaratiedatum. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtnemer mag te allen tijde een onmiddellijk te betalen voorschot vragen voor verrich­te of te verrichten werkzaamheden en haar dienstver­lening opschorten of beëindigen indien de opdracht­gever een voorschotnota of declaratie niet tijdig voldoet.
 11. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in ver­band met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart één jaar na de dag waarop de opdrachtgever met eventuele schade bekend is geworden en vervalt uiterlijk na drie jaar.
 12. De rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en een op­drachtgever zijn onderworpen aan Ne­derlands recht. Alle geschillen zullen uitsluitend wor­den voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amster­dam.
 13. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal verkrijgbaar en te raadplegen op www.bijkerkaarts.nl. In geval van een geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, is uitsluitend de Nederlandse tekst bindend.